Forum Konsumentów

 • pl
 • Twitter
 • Linkedin
 • Facebook
 • Instagram

Aktualności

Artykuły

 • Consumers Forum manifesto on the upcoming European Parliament elections

  06-05-2024

  As early as June 9, elections to the European Parliament will be held in Poland, and we still don't have information on the final lists of candidates, key issues and matters they want to address on our behalf. In addition to the lack of debates and discussions on important areas to address in the European discussion, we also have no communication on how EU regulations are already affecting the daily lives of consumers in Europe, including consumers in Poland: safety, transparency, competitiveness of products and services.

  Zobacz więcej
 • Manifest Forum Konsumentów dot. nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego

  26-04-2024

  Już 9 czerwca odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego, a my wciąż nie mamy informacji na temat ostatecznych list kandydatów, kluczowych kwestii i spraw jakie chcą w naszym imieniu zaadresować. Poza brakiem debat i dyskusji na temat ważnych obszarów do zagospodarowania w europejskiej dyskusji, nie mamy także komunikacji na temat tego, jak regulacje unijne już wpływają na codzienne życie konsumentów w Europie, w tym konsumentów w Polsce: bezpieczeństwo, transparentność, konkurencyjność produktów i usług.

  Zobacz więcej
 • World Consumer Day is "long" behind us, but for us - the Consumer Forum lasts all year long!

  23-04-2024

  On this occasion, the "(Un)conscious Consumer 2024 Congress" was held on March 13. The purpose of the meeting was to define and present a picture of today's consumers in the context of their consumer awareness and the challenges faced by organizations wishing to meet their needs. The discussion among representatives of consumer organizations, academia, business and policymakers also made it possible to define the prevailing myths regarding the level of consumer awareness.

  Zobacz więcej
 • Światowy Dzień Konsumenta już ,,dawno” za nami, ale dla nas – Forum Konsumentów trwa cały rok!

  23-04-2024

  Z tej okazji 13 marca odbył się Kongres „(Nie)świadomy Konsument 2024”. Celem spotkania było zdefiniowanie i przedstawienie obrazu dzisiejszych konsumentów i konsumentek w kontekście ich świadomości konsumenckiej oraz wyzwań stojących przed organizacjami chcącymi wychodzić naprzeciw ich potrzebom. Dyskusja przedstawicieli organizacji konsumenckich, nauki, biznesu i decydentów umożliwiła również zdefiniowanie obowiązujących mitów dotyczących poziomu świadomości konsumentów. 

  Zobacz więcej
 • Summary of the Consumer Forum Congress "(Un)conscious Consumer 2024"

  25-03-2024

  On the occasion of World Consumer Day, the Congress of the Consumer Forum "(Un)conscious Consumer 2024" was held yesterday. It was an extraordinary opportunity to discuss the rights of consumers, but also their ability to influence the market.

  Zobacz więcej
 • Podsumowanie Kongresu Forum Konsumentów "(Nie)świadomy Konsument 2024"

  15-03-2024

  Z okazji Światowego Dnia Konsumenta wczoraj odbył się Kongres Forum Konsumentów „(Nie)świadomy Konsument 2024”. Była to niezwykła okazja do dyskusji na temat praw konsumentów, ale też ich możliwości wpływania na rynek.

  Zobacz więcej
 • Kampania „Jestem konsumentem. Mam prawo. Mam wpływ.” z okazji Światowego Dnia Konsumenta (11-17 marca)

  12-03-2024
  Zobacz więcej
 • Kongres „(Nie)świadomy Konsument 2024” z okazji Światowego Dnia Konsumenta już 13 marca!

  12-03-2024

  Fundacja Forum Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta zaprasza serdecznie na Kongres „(Nie)świadomy Konsument 2024”, który odbędzie się już 13 marca 2024 roku w sali Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w Widok Towers (Aleje Jerozolimskie 44). Celem spotkania będzie zdefiniowanie i przedstawienie obrazu dzisiejszych konsumentów i konsumentek w kontekście ich świadomości konsumenckiej oraz wyzwań stojących przed organizacjami chcącymi wychodzić naprzeciw ich potrzebom.

  Zobacz więcej
 • Kongres Forum Konsumentów "(Nie)świadomy Konsument 2024" z okazji Światowego Dnia Konsumenta

  06-02-2024

  Fundacja Forum Konsumentów z okazji Światowego Dnia Konsumenta zaprasza serdecznie na Kongres „(Nie)świadomy Konsument 2024”, który odbędzie się już 13 marca 2024 roku w sali Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa w Widok Towers (Aleje Jerozolimskie 44, sala Urzędu Miasta). Celem spotkania będzie zdefiniowanie i przedstawienie obrazu dzisiejszych konsumentów i konsumentek w kontekście ich świadomości konsumenckiej oraz wyzwań stojących przed organizacjami chcącymi wychodzić naprzeciw ich potrzebom.

  Zobacz więcej
 • KONGRES FORUM KONSUMENTÓW – 13 marca 2024

  10-01-2024

  13 marca 2024!

  A gdyby tak...

  konsumenci byli świadomi swoich praw, ale też możliwości wynikających z faktu bycia konsumentami, w tym możliwości wspierania marek swoimi portfelami, które wywiązują się ze złożonych obietnic dotyczących jakości produktów/usług, a nawet wartości pod jakimi marki ochoczo się podpisują. To także działania odwrotne – możliwość osłabiania marek, które w ocenie konsumentów nie zasługują na zostawianie im pieniędzy…

  Zobacz więcej