Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Stanowisko Fundacji Forum Konsumentów ws. wprowadzenia regulacji Sending Party Pays (SPP), czyli tzw. opłaty sieciowej

2023-05-17

Fundacja Forum Konsumentów jako reprezentant interesów, praw i wolności konsumentów
na podstawie ogólnodostępnych informacji wyraża uzasadnione obawy, możliwego naruszenia interesu konsumentów, które swoje źródło mają w przedstawionej inicjatywie legislacyjnej w sprawie infrastruktury łączności w związku z wezwaniami europejskich operatorów sieci telekomunikacyjnych, aby tzw. „FAANG” (dotyczy akcji czterech wybitnych amerykańskich spółek technologicznych: Meta, Amazon, Apple, Netflix i Google) wnosił opłatę w celu wsparcia kosztów wdrażania infrastruktury sieciowej, w tym wprowadzenia regulacji Sending Party Pays (SPP), czyli tzw. opłaty sieciowej na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Zdaniem Forum Konsumentów powyższe działania uwzględniające, m.in. wprowadzenie regulacji Sending Party Pays (SPP), czyli tzw. opłaty sieciowej na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury telekomunikacyjnej, powinny obowiązkowo zostać poprzedzone przygotowaniem szczegółowych scenariuszy uwzględniających kompleksową oceną skutków regulacji, organizacją konsultacji społecznych oraz przygotowanie rzetelnie przeanalizowanych i transparentnych dla konsumentów regulacji prawnych, a co najważniejsze wynikających z nich zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków dla konsumentów.

Forum Konsumentów zwraca szczególną uwagę na ryzyka dotyczące pięciu najważniejszych elementów składających się na zabezpieczenie interesu konsumentów, tj. jakość (ryzyko pogorszenia usług świadczonych konsumentom), cena (ryzyko wzrostu kosztów po stronie konsumentów), neutralność (ryzyko podważenia zasady neutralności sieci), konkurencyjność (ryzyko negatywnego wpływu na różnorodność świadczonych usług i oferowanych produktów) oraz dostępność (ryzyko podważenia otwartego i swobodnego dostępu do Internetu). 

Niezależnie od powyższego Forum Konsumentów jest zdania, że wysokiej jakości łączność zapewniająca konsumentom dostęp do otwartego i wolnego Internetu jest niezbędna, aby konsumenci mieli szerokie spektrum możliwości użytkowania produktów i usług cyfrowych.

Warto w tym miejscu wspomnieć o opublikowanej w 2021 roku przez Komisję Europejską strategii „Cyfrowy kompas na rok 2030: europejska droga w cyfrowej dekadzie”, w ramach której Komisja przedstawiła wizję i 4 główne cele transformacji cyfrowej Europy do 2030 roku. Ważnym elementem strategii jest zagwarantowanie w cyberprzestrzeni praw podstawowych, obowiązujących w świecie realnym. Zdaniem Komisji technologie cyfrowe muszą być bezpieczne i skoncentrowane na człowieku, ale i zgodne z obowiązującymi ramami prawnymi, które zapewniają np. prawo do prywatności, wolności słowa, ochrony danych czy zwiększenia dostępu do Internetu, co jest szczególnie ważne z perspektywy każdego konsumenta, a tym samym użytkownika sieci. Komisja zakłada także ustanowienie zestawu zasad cyfrowych i praw, które będą wytycznymi dla decydentów i operatorów cyfrowych.

Należy podkreślić, że Internet, który gwarantuje dostęp do treści i usług internetowych oraz ich dystrybucję bez dyskryminacji jakiegokolwiek podmiotu świadczącego na tym rynku usługi, jest dziś warunkiem sine qua non sprawiedliwej gospodarki i różnorodnego społeczeństwa europejskiego. Tym samym wszelkie Inwestycje w infrastrukturę sieciową, w szczególności rozwój sieci 5G, stanowią świetną okazję do poprawy dostępności, przystępności i jakości usług świadczonych konsumentom w Unii Europejskiej.

Niemniej działania te nie mogą zakłócać konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, negatywnie wpływać na różnorodność produktów, ceny i wydajność, potencjalnie wpływać na neutralność sieci, a tym samym ostatecznie zagrażać otwartemu i swobodnemu dostępowi konsumentów do Internetu.

W załączeniu przekazujemy do Państwa dyspozycji stanowisko Forum Konsumentów w wersji polskiej, wersji angielskiej oraz w skróconej formie zawierającej najważniejsze punkty opracowania.