Forum Konsumentów

  • pl
  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
  • Instagram

Udział Forum Konsumentów w konsultacjach Komisji Europejskiej pt. „Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury”

2023-05-15

Fundacja Forum Konsumentów jako organizacja działająca na rzecz interesów, praw i wolności konsumentów bierze udział w konsultacjach pt. „Przyszłość sektora łączności elektronicznej i jego infrastruktury” zorganizowanych przez Komisję Europejską w sprawie wprowadzenia tzw. regulacji Sending Party Pays (SPP), czyli opłaty sieciowej. Możliwość zgłoszenia udziału w konsultacjach upływa 19 maja 2023 roku (zgłoszenie: https://bit.ly/3BrA3l2).

W ramach konsultacji przede wszystkim przestrzegamy przed poważnym ryzykiem ponoszenia przez konsumentów większych kosztów w konsekwencji wprowadzenia przedmiotowej regulacji.

Forum Konsumentów zwraca szczególną uwagę na ryzyka dotyczące pięciu najważniejszych elementów składających się na zabezpieczenie interesu konsumentów, tj.: ryzyko pogorszenia usług świadczonych konsumentom, ryzyko wzrostu kosztów po stronie konsumentów, ryzyko podważenia zasady neutralności sieci, ryzyko negatywnego wpływu na różnorodność świadczonych usług
i oferowanych produktów, ryzyko podważenia otwartego i swobodnego dostępu do Internetu.

Ponadto Fundacja Forum Konsumentów ogłasza zakończenie prac nad stanowiskiem dotyczącym wprowadzenia regulacji Sending Party Pays (SPP) tj. opłaty sieciowej, w ramach którego:

1. odrzuca propozycję branży telekomunikacyjnej wprowadzenia opłat sieciowych dla dostawców treści, bowiem opłata ta stanowiłaby zagrożenie dla zasad neutralności sieci, konkurencji
i gospodarki internetowej, a jednocześnie podwójnie obciążałaby budżet konsumentów.

2. uważa, że mechanizm wprowadzający dodatkowe opłaty mógłby znacząco zwiększyć wydatki konsumentów, zmniejszyć liczbę dostępnych dla nich usług cyfrowych i negatywnie wpłynąć na jakość usług.

3. stwierdza, że konsumenci z pewnością odczuliby przerzucenie na nich przedmiotowych kosztów, przy czym koszty te dotyczyłyby użytkowania Internetu o znacząco niższej jakości.

4. nie może zaakceptować regulacji, która nie leży w interesie konsumentów, ewidentnie zapomina
o ich prawach i wolnościach, a przy tym służy jedynie interesom telekomunikacyjnym
i reprezentującym te interesy podmiotom.

5. domaga się, aby Komisja Europejska zainicjowała konsultacje społeczne w sprawie obecnych propozycji, gdzie wszystkie zainteresowane grupy, takie jak społeczeństwo obywatelskie, stowarzyszenia przedsiębiorstw i konsumentów, mieliby możliwość przedstawienia swoich uwag.